Przedmioty Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych

I. Pielęgnowanie ran Przewlekłych

1. Harmonogram zajęć 

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#harmonogramy

2. Tematy zajęć
Symulacja medyczna WW (5h)
Pielęgnowanie chorego z raną przewlekłą w zależności od etiologii- studium przypadku.

Nauczyciele prowadzący symulacje:
dr n. o zdr. Martyna Gruszka
mgr Iwona Dziurzyńska

Seminarium (5h) 

a) Pielęgnowanie pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej.
Nauczyciele prowadzący:
dr n. o zdr. Martyna Gruszka

Zajęcia praktyczne (5h)

a) Wykorzystanie hiperbarii tlenowej oraz miejscowej terapii podciśnieniowej u pacjentów z ranami przewlekłymi.

Nauczyciele prowadzący symulacje:

dr hab n. o zdr. Justyna Glik

dr n. o zdr. Martyna Gruszka
mgr Iwona Dziurzyńska

Wykłady (zdalne w czasie rzeczywistym)


a) Rany przewlekłe- etiologia i patofizjologia (5h)
b) Metody operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ran przewlekłych (5h)

Nauczyciele prowadzący:
dr hab n. o zdr. Justyna Glik

3. Nieobecności na zajeciach:

 

 

 -Wszystkie nieobecności wymagają odrobienia.
 -Opuszczenie zajęć wymaga usprawiedliwienia nieobecności.

W celu uzgodnienia terminu odrabiania zajęć należy wysłać maila na adres: martyna.gruszka@sum.edu.pl . W treści maila należy podać: imię, nazwisko, nr grupy, oraz proponowane terminy odrobienia zajęć.

4. Sylabusy

httpshttps://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#sylabusy-i-plany-studiw ://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#sylabusy-i-plany-studiw