Regulamin zajęć z pielęgnowania ran przewlekłych

Regulamin zajęć z Pielęgnowania Ran Przewlekłych


1. Udział studentów w wykładach, symulacjach medycznych, seminariach i zajęciach praktycznych jest obowiązkowy i podlega sprawdzeniu.
2. Podstawą dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest obecność na zajęciach oraz przedstawienie w formie pisemnej procesu pielęgnowania pacjenta z raną przewlekłą, zawierającego min. 5 poprawnie sformułowanych diagnoz pielęgniarskich wraz z cele, interwencją i ewaluacją.
3. Podczas zajęć praktycznych obowiązuje:
-odzież i obuwie ochronna zgodnie z wymogami BHP,
-posiadanie identyfikatora (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów),
-stosowanie się do zaleceń nauczyciela i personelu CLO,
-punktualność,
-zakaz wykonywania specjalistycznych czynności pielęgniarskich bez nadzoru nauczyciela,
-zakaz wykonywania zdjęć i filmów bez uzyskania zgody ,
-przestrzeganie Karty Praw Pacjentów,
-przestrzeganie zasad związanych z profilaktyką zakażeń przy kontakcie z materiałem biologicznym,
-zachowanie tajemnicy zawodowej
-bezwzględny zakaz palenia.
4. Przy naruszeniu powyższego Regulaminu Kierownik Zakładu może wystąpić do Dziekana o wykluczenie studenta z dalszego udziału w zajęciach.
5. Zaliczenie końcowe na ocenę z Pielęgnowania Ran Przewlekłych składa się z testu (45 pytań) jednokrotnego wyboru. Czas rozwiązania 45 minut. Próg zaliczeniowy 70%.

Kryteria zaliczenia zajęć z Pielęgnowania Ran Przewlekłych
dla studentów II roku II stopnia kierunku pielęgniarstwa

Rok akademicki 2022/2023

Wykłady 10 h 10 pkt
Seminarium 5h 5 pkt
Symulacje  5h 5pkt
Zajęcia praktyczne 5h 5pkt
Proces pielęgnowania ( studium przypadku) - 5 pkt

RAZEM MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA: 30 PUNKTÓW
ZALICZENIE ZAJĘĆ (DOPUSZCZENIE DO TESTU KOŃCOWEGO) : 20 PUNKTÓW